शेतकऱ्यांसाठी पिशवी/गोण धरणी उपकरण

शेतकऱ्यांसाठी पिशवी/गोण धरणी उपकरण

शेतकऱ्यांसाठी पिशवी/गोण धरणी उपकरण समस्या: कांदा गोणी भरण्यासाठी २ ते ३ माणसांची गरज भासते ते काम एका माणसाने करणे शक्य नाही. Problem: 2 to 3 peoples were required to fill an onion sack. प्रकल्प: एक चौकोनी बॉक्स तयार केला त्या चौकोनी बॉक्स मध्ये वर खाली जाईल अशा...
शेतकऱ्यांसाठी धान्य भरणी उपकरण

शेतकऱ्यांसाठी धान्य भरणी उपकरण

शेतकऱ्यांसाठी धान्य भरणी उपकरण समस्या: आमच्या भागात भाताची शेती केली जाते. तांदूळ भरताना मजुरांची गरज भासते. परंतु मजूर उपलब्ध होत नाहीत. Problem: Paddy is cultivated in our area. Filling the rice requires labor. But labor is not available. प्रकल्प: आम्ही वरील समस्या...